Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku

Späť
14. okt 2021
písanie rukou

Identifikačné údaje organizácie: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45737967

Identifikácia majetku: budova v areáli nemocnice v Kráľovskom Chlmci na Nemocničnej 18, súp.č. 2403, zapísaná na LV č, 8691, v k.ú. Kráľovský Chlmec, postavená na parcele č. 2031/1 O, zastavaná plocha o výmere 80 m2 a pozemok na parcele č. 2031/2, zastavaná plocha o výmere 24 720 m2

Ponuka majetku na prenájom:

Z identifikovaného dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku sa ľonúka na prenájom výmera nebytových priestorov 68,78 m2 a pozemok o výmere 23,30 m vhodných na prevádzkovanie bufetu rýchleho občerstvenia. Jedná sa o ponuku nebytových priestorov a pozemku ako celku a nie po častiach.

Váš návrh za m2/€ /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Ing. Ján Ščerbák
Nemocničná 18
077 01 Kráľovský Chlmec

Na obálku napíšte heslo:

,,NEOTVÁRAŤ-Prenájom nebytových priestorov"

Minimálna požadovaná cena za nájom nebytových priestorov je 70,00 Eur/m2/rok, resp. 25,00 Eur/m2 /rok v prípade pozemku. K ročnému nájmu sa platí zálohovo aj za dodávku energetických médií a služieb.

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

Lehota na predloženie ponúk záujemcov: do 15.11.2021

Termín verejného otvárania obálok s ponukami: 18.11.2021 o 11:00 hod