Oznámenie

Späť
14. máj 2021
post-it

Nemocnica na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov ZS oznamuje , že  podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v I., II., III. alebo IV. stupni varovania podľa Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

 Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

a)    kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

b)    u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,

c)    osôb, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

d)    osôb, ktoré boli zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

e)    osôb, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

f)    osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

g)    osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Osoby sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.

Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA
riaditeľka nemocnice