Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

Obstarávateľ: 
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
IČO: 
45 737 967
Druh obstarávania: 
§ 9 ods.9
Poznámka: 
Vysvetlenie k opisu predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie Nemocnice s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec (ďalej aj ako “objekt"), ktorá mimo iné zahŕňa: - meranie objektu pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie, vzhľadom na to, že nie je žiadna dokumentácia objektu k dispozícii, - rekonštrukciu obalových konštrukcií objektu, zahŕňajúcu rekonštrukciu strešného plášťa, horizontálnych a vertikálnych konštrukcií objektu. Výmenu všetkých výplní otvorov obalovej konštrukcie. Potrebné vypracovať tepelnotechnický posudok existujúcej a zrekonštruovanej konštrukcie, ktorá bude v súlade s aktuálnou normou STN 73 0540: 2012. Rekonštrukciou strechy sa nebude meniť dispozičné riešenie strechy. - vnútornú rekonštrukciu budovy nemocnice - výmena sanity, podláh a výplní otvorov v objekte nemocnice ako aj na všetkých existujúcich oddeleniach, - rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte nemocnice spolu na všetkých oddeleniach nemocnice, rekonštrukciu existujúceho signalizačného zariadenia, výmena vykurovacích telies a rozvodov pre vykurovanie, komplexná výmena elektrických rozvodov a vodovodných inštalácii. - statické posúdenie podľa platných noriem, čím sa preukáže únosnosť zrekonštruovaného objektu. - 3D vizualizácie objektu Realizačná projektová dokumentácia zhotovená úspešným uchádzačom bude tvoriť súčasť na zabezpečenie udelenia stavebného povolenia a súťažných podkladov pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu Nemocnice s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec . Počet vyhotovení 6x v tlačenej podobe a 1x na CD.
Dokumenty verejného obstarávania: 
Typ obstarávania: 
© Copyright NSPKCH.sk 2020 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk