Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 sa podarilo Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec stať partnerom v projekte HUSK/1101/1.4.1/0043 s názvom Nákup zdravotníckych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktorého vedúcim partnerom je nemocnica „Koch Róbert KórházésRendelőintézet“ v meste Edelény (Maďarsko) s výškou podpory z ERDF 580 514,00 Eur. Otvorenie tohto projektu sa uskutočnilo dňa 30.01.2014 v sídle vedúceho  partnera „Koch Róbert KórházésRendelőintézet“ v meste Edelény (Maďarsko) za účasti partnerov projektu a hostí.

V rámci projektu plánuje Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec nakúpiť nové zdravotnícke prístroje, čo prispeje k zvýšeniu kvality a efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súlade s rozvojovými plánmi. Zavedením nových zdravotníckych prístrojov do používania vzrastie úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti, keďže Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec svojou polohou má  strategické postavenie v regióne. Nakúpené zdravotnícke  prístroje budú slúžiť nielen pre občanov zo spádovej oblasti nemocnice, ale aj pre občanov z prihraničných oblastí, čo prispeje k rozšíreniu úrovne spolupráce medzi zúčastnenými zdravotníckymi zariadeniami a generuje aj medziodvetvovú spoluprácu aj po ukončení realizácie projektu, ktoré je naplánované na 31.12.2014.

Nákup zdravotníckych prístrojovNákup zdravotníckych prístrojovNákup zdravotníckych prístrojov

www.husk-cbc.eu

Obsah tejto stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk