Projekty

V auguste 2009 podala Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, n.o., Nemocničná č.8, okres Trebišov žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, financovaného z Európskeho sociálneho fondu (ESF) www.esf.gov.sk.
Viac o projekte
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Viac o projekte
Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.
Viac o projekte
Prevencia onkologických ochorení v štyroch nemocniciach štyroch štátov
Viac o projekte