Zariadenie opatrovateľskej služby

ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby pri Nemocnici s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec je určené pre starostlivosť o občanov vyššieho veku, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Pri prijatí sa prihliada na výsledok sociálneho šetrenia a posudok o zdravotnom stave. Do zariadenia opatrovateľskej služby sa prijmú občania s potrebnou dokumentáciou. Medzi klientom a zariadením ZOS sa uzatvára zmluva, ktorá obsahuje druh, rozsah a miesto poskytovaných služieb. Zmluva určuje začiatok, dobu a cenu za poskytované sociálne služby.  Na základe žiadosti klienta je možné prerušiť pobyt v ZOS.

Prevádzkovanie zariadenia opatrovateľskej služby je zabezpečené vo vlastných priestoroch Nemocnice s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec.

Kapacita ZOS je 10 klientov. O klientov umiestnených v ZOS sa starajú: zdravotná sestra a opatrovateľky v nepretržitej prevádzke.

Služby poskytované v ZOS

  • stravovanie: je celodenné v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav a  vek klienta. Dodávka jedla je zabezpečená z kuchyne nemocnice
  • bývanie: klienti sú ubytovaní v jednolôžkovej a trojlôžkových izbách so spoločným sociálnym vybavením. Majú k dispozícii spoločenskú miestnosť vybavenú televízorom. K dispozícii je aj chladnička.
  • pranie posteľnej bielizne: je zabezpečené dodávateľským spôsobom.

 

Telefonický kontakt:

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 056 / 6866 259


Návštevy klientov sú povolené v stanovených návštevných hodinách:

Pondelok

13:00-16:00

Utorok

13:00-16:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

13:00-16:00

Piatok

13:00-16:00

Sobota

13:00-16:00

Nedeľa

13:00-16:00