Prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku

Vissza
28. ápr 2022
post-it

Identifikačné údaje organizácie: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45737967

Identifikácia majetku: budova v areáli nemocnice v Kráľovskom Chlmci na Nemocničnej 18, súp.č. 3004, zapísaná na LV č. 8691, v k.ú. Kráľovský Chlmec, postavená na parcele č. 2031/7, zastavaná plocha o výmere 199 m2.

Ponuka majetku na prenájom:

Z identifikovaného dočasne prebytočného nehnuteľného prioritného majetku sa ponúka na prenájom výmera nebytových priestorov 41,6 m2 vhodných ako technické prípadne skladové priestory.

Váš návrh za m2/€ /rok zašlite v zalepenej obálke na adresu:

 

                                                           Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
                                                           Ing. Ján Ščerbák
                                                           Nemocničná 18
                                                           077 01 Kráľovský Chlmec

 

Na obálku napíšte heslo:        „NEOTVÁRAŤ – Prenájom nebytových priestorov“

Minimálna požadovaná cena za nájom nebytových priestorov je 60,00 Eur/m2/rok. K ročnému nájmu sa platí zálohovo aj za dodávku energetických médií a služieb.

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú zmluvu.

Lehota na predloženie ponúk záujemcov:                             do  30.05.2022

Termín verejného otvárania obálok s ponukami:                        03.06.2022 o 11:00 hod