Žiadosť o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

Žiadosť o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

 

Dovoľte nám srdečne sa poďakovať za Vašu dôveru a podporu, ktorú ste nám prejavili  tým, že ste nám venovali 2% z Vašich daní v roku 2018.

Budeme radi, keď nás Vašimi  2% z podielu zaplatenej dane podporíte aj v roku 2019.

Poukázaním podielu 2% zo zaplatenej dane z príjmov právnických a fyzických osôb pomôžete zlepšiť a skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našom regióne a prinavrátiť zdravie tým, ktorý to najviac potrebujú.

Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby - poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca. 60.000 obyvateľov zo spádovej oblasti Kráľovský Chlmec a Veľké Kapušany. Z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti a geografického hľadiska má nemocnica strategické postavenie v okrese Trebišov a Michalovce, nakoľko obidve okresné nemocnice sú od nás vzdialené 50–60 km. Poloha nemocnice je strategická aj preto, lebo je prvým záchytným bodom pre tri stanice záchrannej zdravotnej služby.

V roku 2018 bolo odovzdané nové CT pracovisko a spolu sním bol zavedený systém
e-rádiológia čo napomohlo skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti a k zlepšeniu jej dostupnosti. V našej práci chceme intenzívne pokračovať i naďalej.

V prípade kladného posúdenia našej žiadosti Vás prosíme o poukázanie podielu zaplatenej dane v prospech našej neziskovej organizácie.

Za porozumenie a kladný prístup k našej žiadosti Vám vopred ďakujeme a zároveň uvádzame naše identifikačné údaje:

Názov a sídlo organizácie: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec
Štatutárny zástupca: Ing. Klára Hencelová
IČO: 45737967
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., Číslo účtu: 9257048/5200
IBAN : SK49 5200 0000 0000 0925 7048

S úctou

Ing. Klára Hencelová
Riaditeľka

© Copyright NSPKCH.sk 2019 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk