Žiadosť o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

Obraciame sa na Vás s úctivou prosbou o poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby - poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť Kráľovský Chlmec – cca 40 000 obyvateľov a z obvodu Veľké Kapušany – cca 16 000 obyvateľov. Z hľadiska dostupnosti zdravotnej starostlivosti a geografického hľadiska má nemocnica strategické postavenie v okrese Trebišov a Michalovce, nakoľko obidve okresné nemocnice sú od nás vzdialené 50–60 km. Poloha nemocnice je strategická aj preto, lebo je prvým záchytným bodom pre tri stanice záchrannej zdravotnej služby.

Nemocnica počas svojej existencie už zvládla úspešne celý rad reformných krokov smerujúcich k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj modernizáciu zdravotníckej techniky, modernizoval sa systém centrálnej sterilizácie, zvýšila sa kvalita poskytovaných služieb na RDG zavedením nepriamej digitalizácie. V priebehu roku 2014 nemocnica obnovila časť zdravotníckej a diagnostickej techniky v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Ďalšie zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti však nie je možné bez adekvátnej modernej zdravotníckej prístrojovej techniky, ktorá zodpovedá najnovším výsledkom vedy, moderným technológiám a zdravotným postupom.

V roku 2017 plánujeme obstarať CT prístroj, ktorý má napomáhať k ďalšiemu zvýšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Prosíme Vás o podporu na zakúpenie tohto prístroja, ktorého okamžitá dostupnosť  je nevyhnutná pri záchrane a liečení pacienta.

V prípade kladného posúdenia našej žiadosti Vás prosíme o poukázanie podielu zaplatenej dane v prospech našej neziskovej organizácie.

Za porozumenie a kladný prístup k našej žiadosti Vám vopred ďakujeme a zároveň uvádzame naše identifikačné údaje:

Názov a sídlo organizácie: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec
Štatutárny zástupca: Ing. Klára Hencelová
IČO: 45737967
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 9257048/5200
IBAN : SK49 5200 0000 0000 0925 7048

S úctou

Ing. Klára Hencelová
Riaditeľka

© Copyright NSPKCH.sk 2018 | Webdesign by Webdesign iMprove.sk