Usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19

Späť
31. máj 2021
coronavirus-4914026_1920-min-1200x675
Verzia: 2.7, vydaná Sekciou zdravia Ministerstva zdravotníctva SR 25.mája 2021

Vychádzajúc z charty práv pacientov, ktorá konštatuje, že pacient má právo využívať podporu svojej rodiny a priateľov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti pri dodržiavaní podmienok ustanovených zdravotníckym zariadením, zohľadňujúc potrebu psychosociálnej a duchovnej podpory pacienta počas jeho liečby v ústavných zdravotníckych zariadeniach, uvedomujúci si ohrozenie zdravia jednotlivca a verejného zdravia počas pandémie ochorenia COVID-19, predložený dokument usmerňuje realizáciu práva pacienta na návštevu blízkej osoby počas jeho hospitalizácie za dodržania bezpečnosti a ochrany zdravia samotného pacienta, ostatných pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach (UZZ), osôb prichádzajúcich na návštevu, personálu UZZ a prevádzkových možností UZZ.

Hygienicko epidemiologický režim zdravotníckych zariadení zohľadňuje nariadenia opatrení pri ohrozeniach verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyhlasovanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Postupy pre zabezpečenie návštev v ústavných zdravotníckych zariadeniach opisuje ďalej príloha č. 9 Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid 19) tzv. „Covid automat“.

Návštevy v nemocniciach v I.-IV. stupni varovania (ružová/červená/bordová a čierna farba Covid automatu) sú možné s obmedzením

Ústavné zdravotnícke zariadenie môže v I.-IV. stupni varovania:

 • obmedziť počet osôb, ktoré prichádzajú na návštevu v tom istom čase, na 1-2 navštevujúce osoby naraz
 • skrátiť zvyčajný rozsah návštevných hodín bez zavedenia úplného zákazu návštev

Návštevy sú aj počas obmedzení v I.-IV. stupni varovania umožňované:

 • k pacientom, ktorí sú ťažko chorí (s predpokladom viac ako 14 dňovej hospitalizácie) a zomierajúci
 • na požiadanie pacienta kňazom za účelom podávania sviatostí, a ostatným duchovným

Návšteva hospitalizovaných pacientov sa podľa prevádzkových možností UZZ a podľa opatrení UVZ ďalej umožňuje blízkym osobám pacienta:

 • ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
 • ktoré boli zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
 • ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 • ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
 • ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

V lôžkových zariadeniach pre dospelých pacientov má pacient aj v I.-IV. stupni varovania právo na prítomnosť:

 • sprievodcu pri pôrode a popôrodnej starostlivosti
 • osoby sprevádzajúcej pacienta pri prepustení z nemocnice
 • osoby sprevádzajúcej pacienta s poruchami duševného zdravia špecificky s autizmom (PAS)

Pre lôžkové zariadenia pre deti je povolený sprievod detského pacienta.

Pre sprievod pacienta počas hospitalizácie platia rovnaké opatrenia ako pre samotného hospitalizovaného pacienta vrátane testovania podľa pandemického semaforu.

UZZ zverejňujú podmienky, za ktorých sú návštevy umožnené aj počas obmedzení, tieto majú byť dostupné aj na webovej stránke zdravotníckeho zariadenia.

Osobitné podmienky pre návštevy osôb hospitalizovaných s ochorením COVID-19

• umožňujú sa návštevy iba k pacientom ťažko chorým s predpokladom dlhodobej (viac ako 14 dní) hospitalizácie a zomierajúcim, ďalej sa umožňujú na požiadanie pacienta návštevy kňazom za účelom podávania sviatostí, a ostatným duchovným
• navštevujúca osoba musí pri návšteve na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19, dodržiavať protiepidemické opatrenia
• vedie sa evidencia navštevujúcich osôb, ktoré potvrdia porozumenie riziku návštevy pacienta s infekčným ochorením a prevzatie zodpovednosti v prípade prenosu infekcie od navštíveného pacienta; z uvedeného dôvodu sa podporuje elektronická komunikácia s pacientom prostredníctvom videohovoru
• návštevy sa umožňujú 1-2 osobám prichádzajúcim na návštevu k jednému pacientovi
• režim možných návštev na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s ochorením COVID-19, zverejní nemocnica na webovej stránke a pri vstupe na oddelenie

Všeobecné opatrenia, ktoré musí zabezpečiť zdravotnícke zariadenie:

 • zabezpečiť informovanosť osôb prichádzajúcich na návštevu prostredníctvom vizuálnych plagátov, infografík pri vstupoch do zariadení a na iných strategických miestach, ktoré dávajú návštevníkom pokyn, aby nevstupovali ako návštevníci, ak majú príznaky ochorenia COVID-19,
 • informovať návštevníkov o obmedzení ich pohybu na oddelení, kde je návšteva realizovaná,
 • poučiť návštevníkov o možnosti návštevy len jednej konkrétnej osoby, pre ktorú bola návšteva povolená a o zákaze pohybu po ostatných priestoroch zariadenia,

V osobitných prípadoch výnimku z opatrení a návštevu blízkemu rodinnému príslušníkovi môže povoliť vedenie pracoviska, alebo službukonajúci lekár za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Návštevy v nemocniciach v I.-II. stupni ostražitosti (žltá a oranžová farba Covid automatu) a fáze monitoringu (zelená farba)

Režim návštev určuje ústavné zdravotnícke zariadenie podľa lokálnej epidemiologickej situácie po konzultácii s RUVZ.
Počas pandémie naďalej platia všeobecné obmedzenia:

 • obmedzený je celkový počet osôb v miestnosti
 • je potrebné dodržiavanie R-O-R (hygiena rúk, dodržiavanie odstupu, prekrytie dýchacích ciest)
 • v I.-II. stupni ostražitosti sa povoľuje návšteva osobami zaočkovanými proti ochoreniu COVID-19, alebo s potvrdením o negatívnom výsledku testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19.
navsetvy covid automat

Na stiahnutie: PDF verzia